Algemene Voorwaarden Arbor Design

Algemene voorwaarden Arbor Design

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht van de consument
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming
Artikel 13 – Extra garantie
Artikel 14 – Levering en uitvoering
Artikel 15 – De Betaling
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bedenktijd: hiermee is bedoeld de termijn waar een consument zijn recht op herroeping kan uitoefenen
2. Consument: is een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts-of beroepsactiviteit;
3. Dag: hiermee wordt ten alle tijden een kalenderdag bedoeld;
4. Duurzame gegevensdrager: een hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
5. Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de gestelde bedenktijd termijn een overeenkomst op afstand te annuleren.
6. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig
in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Bedrijfsnaam: Arbor Design
Handelend onder de naam: Houthandel Bommelerwaard
Adres: Voldijkje 17 5053 AG Goirle
E-mail: info@houthandelbommelerwaard.nl
Tel: +31 6 50 749 035
KvK-nummer: 76971430
BTW-identificatienummer: NL003149457.B.09

Artikel 3 – Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden vinden geldigheid op ieder aanbod van de ondernemer alsmede op iedere overeenkomst op afstand tussen Arbor Design en consument.
2. Voor de totstandkoming van een overeenkomst op afstand zal de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar worden gesteld. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan zal Arbor Design voor de overeenkomst op aftand wordt gesloten aangeven waar de algemene voorwaarde van Arbor Design in te zien zijn. Ook zal hierbij worden vermeld dat op verzoek van de consument de algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Indien naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
5. In de situatie waarbij één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarde geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigd worden, blijft de onderliggende overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand.
6. Omstandigheden en situaties die niet staan beschreven in deze voorwaarden dienen naar de aard van deze voorwaarden te worden beoordeeld. Dit geldt eveneens voor mogelijke onduidelijkheden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

1. In het geval dat een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, zal dit expliciet in het aanbod vermeld worden.
2. Ieder aanbod betreft een vrijblijvend aanbod. Inhoudende dat Arbor Design ten alle tijden gerechtigd is het aanbod te doen wijzigen en/of aan te passen.
3. Ieder aanbod bevat een duidelijke omschrijving van hetgeen wordt aangeboden aan de consument. De omschrijving is dermate duidelijk dat de consument een goede analyse en beoordeling kan maken van het aanbod. Mogelijke afbeeldingen die gebruikt worden dienen overeen te komen met de daadwerkelijke kwaliteit. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Ieder aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Indien dit niet het geval is, is er geen aanbod tot stand gekomen.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

1. Een overeenkomst komt, onder voorbehoud van lid 4, tot stand op het tijdstip van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. In de situatie waarbij de consument een aanbod aanvaart door middel van de elektronische weg, bevestigt de ondernemer onverwijld via de elektronische weg een ontvangst van de aanvaarding van het aanbod, dit zal gebeuren in de vorm van een ordebevestiging. De consument heeft het recht om de aanvaarding van een aanbod in te trekken voor ontvangst van deze ordebevestiging.
3. Arbor Design zal, in het geval de overeenkomst elektronisch tot stand komt, passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data treffen alsmede zorgen voor een veilige web omgeving. In het geval de consument de elektronisch betaalt zal Arbor Design hiertoe ook passende veiligheidsmaatregelen nemen.
4. Arbor Design is gerechtigd binnen de geldende wetgeving informatie in te winnen met betrekking tot de vraag of de consument aan de betalingsverplichtingen kan voldoen. Hieronder vallen ook andere feiten en factoren die een bepalende rol spelen voor het verantwoord aangaan van een overeenkomst op afstand. Mocht hieruit voortkomen dat een consument niet een geschikte wederpartij is in een overeenkomst is Arbor Design gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering
bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Arbor Design zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties, mits specifiek vermeld, en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of
uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht van de consument

1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De bedenktijd die genoemd staat in lid 1 van artikel 6 gaat in op de dag dat de consument de door hem of haar bestelde goederen in ontvangst heeft genomen.
a. In een situatie waarbij de consument meerdere producten heeft besteld wordt de dag waarop de laatste producten in ontvangst worden genomen als startdatum van de bedenktijd gezien.
b. Indien één product in meerdere leveringen wordt ontvangen zal de laatste leveringsdatum, en dus ontvangstdatum, als startdatum voor de bedenktijd worden gezien.
3. De consument kan een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op
een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
5. Mocht Arbor Design de consument niet van de verplichte informatie omtrent het herroepingsrecht niet hebben verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
6. Als Arbor Design de informatie de bedoeld is in het vorige lid alsnog binnen de twaalf maanden termijn verstrekt, wordt de datum van ontvangst van deze vertrekking gezien als ingangsdatum voor de 14 dagen bedenktijd.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en kenmerken van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. Deze waardevermindering zal worden verrekend met het bedrag dat de ondernemer terug moet storten vanwege de retourzending.
3. De consument kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mogelijke waardevermindering van het ontvangen product als Arbor Design niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt aan de consument.
4. De aan de consument geleverde producten moeten op eenzelfde wijze, dus met dezelfde zorg, retour worden gezonden naar Arbor Design. Hierbij dient specifiek aandacht worden gegeven aan maatregelen ter voorkoming van bijvoorbeeld waterschade, deuken in het hout en andere vormen van schade.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1. lndien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. Bijvoorbeeld door een email te sturen naar de ondernemer met alle complete benodigde gegevens.
2. De consument dient zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, de geleverde producten retour te zenden.
3. De consument dient het product terug te zenden met alle neven geleverde toebehoren, zoals indien mogelijk de originele verpakking. Ook dient er gehandeld te worden in overeenstemming met door Arbor Design verstrekte instructies.
4.Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
5. In geval van retourzending is de consument gehouden de rechtstreekse kosten van het retour zenden te dragen. Indien de consument wenst dat Arbor Design zelf de producten bij de consument komt ophalen zal Arbor Design de consument 150,- euro aan retour kosten in rekening brengen bij de desbetreffende consument. Deze retour kosten worden verrekend met retour te storten bedrag van de retour gehaalde materialen. Arbor Design zal uiterlijk binnen 14 dagen het retour te storten bedrag terugstorten op de bankrekening van de consument.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1. Als de Arbor Design de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. Arbor Design is gehouden alle gedane betalingen door de consument aan Arbor Design die door Arbor Design in rekening zijn gebracht terug te storten. Dit is exclusief eventuele kosten die behoren tot de levering, ook mogelijke waardeverminderingen door schade vallen buiten deze terugstorting. Arbor Design zal binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending het aan de consument verschuldigde bedrag terugbetalen.
3. Arbor Design zal voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel gebruiken als hetgeen de consument heeft gebruikt bij de oorspronkelijke betaling. Mocht de consument instemmen met een andere methode dan kan er ook een andere methode gebruikt worden. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de meest goedkope standaardlevering is Arbor Design niet gehouden tot vergoeding van deze bijkomende kosten.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling.
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde
datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten;
11. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 – De prijs

1. Indien het aanbod een geldigheidsduur bevat worden de prijzen van de in het aanbod vermelde producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan Arbor Design de producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Arbor Design geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. De gebondenheid aan schommelingen dienen bij het aanbod van Arbor Design worden vermeld.
3. Arbor Design mag enkel prijsverhogingen binnen 3 maande na de totstandkoming van de overeenkomst doorvoeren als deze verhogingen het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.Prijsverhogingen die plaatsvinden vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen mogelijk als Arbor Design dit heeft bedongen en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of als de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst

1. Arbor Design verplicht zichzelf dat de geleverde producten voldoen aan de overeenkomst inclusief specificaties die zijn vastgelegd in de overeenkomst. Hierbij staan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid centraal. Ook zijn hierop de bestaande wettelijke bepalingen en/of voorschriften ten tijde van het aangaan van de overeenkomst op van toepassing. Wel dient er rekening te worden gehouden met de in de branche aanvaarde afwijkingen in bijvoorbeeld kleur en structuur van het hout. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Extra garantie

Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Arbor Design, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 14 – Levering en uitvoering

Arbor Design zal zorgvuldig zijn bij het uitvoeren van de order en de levering hiervan.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. De consument heeft zich ervan verzekert dat dit adres voor grote vrachtwagencombinaties van 18 meter bereikbaar is. Levering zelf vindt plaats vinden naast het gekozen vervoermiddel van Arbor Design en zal niet bij een locatie naar binnen worden gebracht.
3. Arbor Design zal, met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, de order uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren. Dit is niet het geval indien tussen consument en Arbor Design een andere leveringstermijn is overeengekomen. Mocht de levering vertraagd zijn of slechts gedeeltelijk op tijd kunnen worden uitgevoerd zal de consument hiervan binnen 30 dagen bericht van ontvangen. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Arbor Design zal in het beschreven geval van niet tijdige levering in lid 3 het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
5. Beschadigingen en vermissingen van bestelde producten ligt bij Arbor Design tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De consument tekent voor akkoord en ontvangst als de specificatie en aantallen kloppen conform hetgeen is besteld.

 

Artikel 15 – De Betaling

1. Tenzij anders bepaald in de overeenkomst dient de consument de aan Arbor Design verschuldigde betalingen te voldoen voor de levering van de bestelde producten. Het aanbod wordt als opdracht aanvaard door Arbor Design op het moment dat de ondernemer de betaling heeft ontvangen. De consument kan geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

1. Arbor Design beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Mogelijke klachten moeten binnen redelijke tijd bij Arbor Design gemeld worden. De klacht dient volledig en duidelijk omschreven te zijn.
3. De klacht zal binnen 14 dagen beantwoord worden. Mocht een volledig antwoord langer duren dan zal de consument hiervan binnen 14 dagen op de hoogte worden gesteld, onderdeel hiervan zal een indicatie zijn wanneer de consument een volledig antwoord mag verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.

 

Artikel 17 – Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

…………………………….

 

Bijlage I:

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

•    Aan:

Houthandelbommelerwaard.nl
Veilingweg 13
5301 KM Zaltbommel
info@houthandelbommelerwaard.nl

•    Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten herroepen:

•    Ontvangen op:

•    Naam consument:

•    Adres consument:

•    Bestelnummer:

•    Handtekening consument:

 (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


……………………………………………….

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.